Privacy wetgeving

PRIVACYVERKLARING

Trimmerije “Marije” respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook ‘De beheerder’): Trimmerije “Marije”, gevestigd te Karelspad 28, 7963 DJ Ruinen en gevestigd te Lange Baan 3-30 te Steenwijk, Kvk-nummer: 01172723.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
2.1 De beheerder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Naam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer(s)
• E-mailadres
2.2 Als u informatie bij ons inwint en geen klant wordt dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet. E-mails die u naar ons stuurt worden na beantwoording verwijderd als u besluit geen klant te worden.

Artikel 3 – Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
• Het verlenen en factureren van onze diensten
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (zoals de Belastingdienst)

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een kaartsysteem, deze is voor derden niet toegankelijk.
Afspraken in onze agenda worden alleen benoemd met achternamen en zijn voor derden niet herleidbaar tot een persoon.

Artikel 5 – Beveiliging
De beheerder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Artikel 6 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@trimmerijemarije.nl.

Artikel 7 Website
Trimmerije “Marije” houdt op haar website geen bezoekgegevens bij die herleidbaar zijn tot een persoon. Er worden geen gebruikt van cookies.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens (zoals genoemd in artikel 2) worden gebruikt en bewaard voor de duur van 7 jaar. Dit omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug mag kijken in de boekhouding.

Artikel 9 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: M. Vos, info@trimmerijemarije.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 11 juni 2019 tot nader order.